เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
142   คน
สถิติทั้งหมด
141172   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

09/04/2567   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66020
03/04/2567   จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2567   จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2567   จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (สายที่1) ประจำเดือนเมษายน 2567 - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2567   จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (สายที่ 2) ประจำเดือนเมษายน 2567 - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2567   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2567   จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2567   จ้างก่อสร้างถนน คสล. สู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2567   จ้างก่อสร้างถนน คสล. สู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างก่อสร้างถนน คสล. สู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกทางสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล.บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2567   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 85-2232 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
05/03/2567   ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลหนองเสาเล้า ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2567   ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลหนองเสาเล้า ประจำปี 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง