เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
111   คน
สถิติทั้งหมด
119813   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ภาพกิจกรรม ทต.หนองเสาเล้า
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ...
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ...
 • งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
  งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
 • โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนอง...
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนอง...
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประ...
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประ...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูล...
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูล...
 • โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยา...
  โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยา...
 • โครงการจัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ปร...
  โครงการจัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ปร...
 • โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำ...
  โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำ...
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ...
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ...
 • โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา...
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา...
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใ...
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใ...
 • โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี...
  โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี...
 • โครงการวัด ประ รัฐ สร้างสุข เพื่อการพ...
  โครงการวัด ประ รัฐ สร้างสุข เพื่อการพ...
 • กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เน...
  กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เน...
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใ...
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใ...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป...
 • โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศร...
  โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศร...
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
ปลัดเทศบาล
061-0283109
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0621462533
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Smart ชุมแพ (กิจกรรรม Smart I-Pole)
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง มอบอำนาจการสั่งและการอนุญาต ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ ให้รองนายกเทศมนตรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแจ้งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีถึง...
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-040138 043-040138 saraban@nongsaolao.go.th
065-2279426
061-0283109
043-040138
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
โทร.043-040138

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 85-2232 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2566
จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ขค 7662 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2566
จ้างเหมารถปรับอากาศรับส่งนางรำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ทั่วไป ( 4 ธ.ค. 66 ) ขก 0023.3/ 32155
การขุดบ่อใกล้แนวเขต
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
หน้าที่ของเทศบาล
อัตราภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS


Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงการคลัง
 • ศาลปกครอง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โยธาไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น